Fandom

Ice Hockey Wiki

Avihu Sorotizki

53,661pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Avihu Manim Kolain Prosov-Sorotizki is a Russian Born Israeli professional ice hockey goaltender.

Also on Fandom

Random Wiki